Sorry, you need Javascript on to email me.

Privacy statement

Dit privacy statement heeft betrekking op 3D capacity B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen 3DC Invest B.V., Plus Holding B.V. en 3DC Triple-D B.V. Allen zijn gevestigd op de Saturnusstraat 60 Unit 22, 2516AH te Den Haag, hierna gezamelijk te noemen 3D CAPACITY.

3D CAPACITY is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jos van Ouwerkerk is de Functionaris Gegevensbescherming van 3D CAPACITY. Hij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken

3D CAPACITY verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat kader kunnen verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3D CAPACITY verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

3D CAPACITY verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor bijvoorbeeld salarisadministratie en/of belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

3D CAPACITY neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 3D CAPACITY) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

3D CAPACITY bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Na het afronden van een opdracht worden de persoonsgegevens bewaard voor vervolgopdrachten, nazorg en financiële administratie. Daarna worden contactgegevens bewaard voor het onderhouden van zakelijk contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

3D CAPACITY verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de uitvoering van een opdracht die aan 3D CAPACITY is gegeven, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met leveranciers, voor bijvoorbeeld bezorging of werkzaamheden op locatie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 3D CAPACITY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website(s)

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze website het apparaat later weer herkent. 3D CAPACITY gebruikt geen analytische of tracking cookies op haar website(s).

3D CAPACITY maakt gebruik van de online videodiensten Youtube en Vimeo om videomateriaal te tonen op haar website(s). Voor het tonen van Youtube video's wordt de insluitingsvariant gebruikt die geen cookies opslaat. Vimeo geeft in haar cookie policy onder de subkop "Vimeo video player" aan bij insluiting van Vimeo video's geen third-party analytics of advertising cookies te gebruiken.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u website(s) bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In lijn met de AVG heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens door 3D CAPACITY te laten verwijderen tenzij de wet voorschrift dat wij deze dienen te bewaren. U heeft het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar: . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3D CAPACITY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .